De komende periode staat in het teken van een gezondere sector die zowel inclusief als pluriform is.  We willen focussen op de veerkracht van de cultuursector en het vermogen om tegen de verdrukking in met creatieve oplossingen en inventieve alternatieven te komen.

 Omdat een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector van levensbelang is voor iedereen in de stad. W e kleuren de pijlers opnieuw in, op een manier die past bij deze tijd.  Een belangrijke bron vormt de Cultuurverkenning 2023; aan de basis daarvan liggen rondetafelgesprekken met de sector.

Die pijlers zijn: en pluriform aanbod; een inclusieve cultuursector; het stimuleren van creatief vermogen; ontwikkelruimteDe cultuursector verdient ruimte en vertrouwen.  We roepen aanvragers op vanuit hun kracht en eigenheid te werk te gaan

Schriftelijke vragen over de cultuurnota 2025-2028

28 augustus, 2023

Het raadsvoorstel om de ‘Subsidieverordening Cultuurnota 2025 – 2028’ op basis waarvan culturele instellingen een vierjarige subsidie van de gemeente kunnen aanvragen ligt voor. Beoordelingscriteria zijn artistiek-inhoudelijke kwaliteit, betekenis voor de stad, uitvoerbaarheid. In de komende periode ligt de focus op een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende sector en op een passend aanbod voor Utrechters. De aanvragen worden voor bestuurlijke besluitvorming inhoudelijk en financieel beoordeeld door een onafhankelijk adviescommissie.

De onafhankelijke adviescommissie voor 2025-2028 bestaat uit 25 leden en een voorzitter:

Over het raadsvoorstel heeft US de volgende vragen:

1. Welke vereisten stelt de afdeling Culturele Zaken (CZ) aan sollicitanten voor de adviescommissie?

2.De meerderheid van de commissieleden woont niet in Utrecht. Waarom is dit geen pré geweest bij de sollicitatie?

 

3.Hoe kan een commissielid uit Amsterdam, Rotterdam, Tilburg of Den Haag bepalen, wat een passend aanbod is voor Utrechters en de betekenis voor de stad?

4.De voorzitter, Mevrouw Vos is onlangs vervangen door de heer Tabarki. Op welke competenties en deskundigheid wordt een voorzitter van de adviescommissie geselecteerd?

5.Op welke termijn worden de commissie adviezen voorgelegd aan de gemeenteraad?

De cultuurnota is gebaseerd op de verkenningsnota ‘Ruim Baan’ (maart 2023), gemaakt door de Adviescommissie Cultuurverkenning onder leiding van Mei Li Vos. Het verkenningsrapport behandelt de nieuwe, experimentele aanpak van de gemeente in voorbereiding op de Cultuurnota 2025-2028.

6. Wat maakte, dat een adviescommissie nodig is om deze verkenning uit te voeren?

7. Wat was het functieprofiel voor het selecteren van deze commissieleden en de voorzitter?

8.Wat is de reden, dat deze verkenning niet door de wethouder en de afdeling Culturele zaken is gedaan, gezien hun kennis van cultuur, de stad Utrecht, het coalitieakkoord en het cultuurbeleid van Utrecht?

9.Waarom zijn er bij deze verkenning 2 adviesbureaus uit Amsterdam ingehuurd?

  1. Wat waren de kosten van het rapport ‘Ruim Baan’? ( graag uitgesplitst naar extern en intern)

Gesteld door

  • Yvonne Hessel Utrecht Solidair

Subsidie Stichting De Machinerie

Net voor het zomerreces komt de evaluatie van Stichting de Machinerie. In plaats van de jaarrekening 2022 krijgt de gemeenteraad een heel verhaal over de financiën van de Stichting Machinerie. In het verslag citeert het college uit de jaarrekening 2022, maar waarom wordt deze niet gepubliceerd?  In het verslag ontbreekt bijvoorbeeld de € 220.000 subsidie (2021 en 2022) van Provinciale Staten. Waarvan €120.000 één week voor de stekker eruit ging is geïncasseerd.

Lees meer »